VERVOLG ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 9 - Betaling
Gebruiker zal de door hem verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na ontvangst van de betreffende rekening betalen op de daartoe door Varenkamp & Jansen Automatisering aangegeven bank- of girorekening.

 

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud
Alle door Varenkamp & Jansen Automatisering aan gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom van Varenkamp & Jansen Automatisering totdat alle door gebruiker uit welke hoofde dan ook aan Varenkamp & Jansen Automatisering verschuldigde bedragen zijn voldaan.

 

Artikel 11 - Intellectuele Eigendomsrechten
11.1 De programmatuur waarvoor Varenkamp & Jansen Automatisering aan gebruiker een gebruiksrecht heeft verleend en/of dat aan gebruiker ter beschikking is gesteld, blijft te allen tijde eigendom van Varenkamp & Jansen Automatisering. Onder eigendom wordt mede begrepen auteursrechten, octrooirechten, andere intellectuele en/of industriŽle eigendomsrechten en/of aanverwante rechten. Het is gebruiker niet toegestaan de programmatuur te kopiŽren, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, te vervreemden en/of om niet of tegen betaling aan derden ter beschikking te stellen, tenzij zulks op grond van dwingend rechtelijke regels is toegestaan.
11.2 Varenkamp & Jansen Automatisering vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden terzake van (eventuele) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot know-how ongeoorloofde mededinging e.d. daaronder begrepen.

 

Artikel 12 - Overdracht rechten en verplichtingen
Gebruiker is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze voorwaarden zonder schriftelijke toestemming van Varenkamp & Jansen Automatisering aan een derde over te dragen.

 

Artikel 13 - Overmacht
Indien een der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen ten gevolge van overmacht in gebreke zal zijn verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst waarvan deze voorwaarden onderdeel uitmaken, te voldoen, heeft de andere partij het recht de werking van deze voorwaarden door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst op te heffen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

 

Artikel 14 - Ontbinding
Indien gebruiker ook na schriftelijke sommatie stellende, een redelijke termijn, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze voorwaarden te voldoen, is Varenkamp & Jansen Automatisering gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De gebruiker is alsdan verplicht de programmatuur en de documentatie met onmiddellijke ingang Varenkamp & Jansen Automatisering te retourneren.

 

Artikel 15 - Geschillen
15.1 Op de overeenkomst of op nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, in welke vorm en welke taal zij ook zijn of worden aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook, die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst of naar aanleiding van of in verband met nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, tussen partijen ontstaan zullen met uitsluiting van iedere andere Rechter ter beslissing worden onderworpen aan de bevoegde Rechter, waaronder begrepen de President van de Rechtbank in kort geding, in de vestigingsplaats van Varenkamp & Jansen Automatisering die zich in casu van deze algemene voorwaarden heeft bediend, danwel aan de rechter in de woonplaats van afnemer zulks ter uitsluitende keuze van de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Bij geschillen over de uitleg van deze algemene voorwaarden indien de algemene voorwaarden van Varenkamp & Jansen Automatisering ook in een vreemde taal worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

 


Software pakketten
VJA Kassa VJA Kassa 2.0 backoffice
VJA POS VJA POS 2.0 frontoffice
VJA Kiosk VJA Kiosk 2.0 zelfbediening
VJA Mobile VJA Mobile 2.0 handheld
Modules
Artikelen & reclamefolders
Magazijnen & leveranciers
Kleuren & matenbalken
Omzetten duidelijk in beeld
Voorraad onder controle
Klanten loyaliteit & verkoop
Relaties & documenten
Internet en webshop
Kassa en filiaal beheer
Rapportage en etiketten
Museumkaart & reserveren
Overige
Prijslijst software & modules
Leverancier conversies
Koppelingen externe software
Voorwaarden & contracten
Brochures