ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SOFTWARE PRODUCTEN

 

Varenkamp & Jansen Automatisering, Fluitekruidstraat 43 gevestigd en kantoorhoudende te Goes

 

Artikel 1 - Algemeen
1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Varenkamp & Jansen Automatisering computerprogrammatuur aan afnemers levert, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Indien deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard tezamen met specifieke leveringsvoorwaarden van ÚÚn van de dochtervennootschappen van Varenkamp & Jansen Automatisering, prevaleren - in het geval van tegenstrijdigheid tussen relevante bepalingen - de leveringsvoorwaarden van de dochtervennootschap.

 

Artikel 2 - Begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
2.1 Programmatuur: Computerprogramma's op dragers en de bijbehorende documentatie, waarvoor Varenkamp & Jansen Automatisering aan gebruiker een gebruiksrecht heeft verleend.
2.2 Documentatie: Door Varenkamp & Jansen Automatisering aan gebruiker geleverde schriftelijke informatie waarin de werking en het gebruik van de programmatuur worden omschreven.
2.3 Licentie: Het recht van de gebruiker de programmatuur conform de bepalingen van deze voorwaarden te gebruiken.
2.4 Dragers: Materialen waarop de programmatuur is vastgelegd.

 

Artikel 3 - Gebruikslicentie
3.1 Varenkamp & Jansen Automatisering verleent aan gebruiker licentie tot gebruik van de programmatuur. Varenkamp & Jansen Automatisering verkoopt aan gebruiker de dragers waarop de programmatuur is vastgelegd.
3.2 Het in artikel 3.1 bedoelde gebruiksrecht is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden. Het gebruiksrecht is niet aan bepaalde apparaten gebonden, mits gebruikers de programmatuur uitsluitend voor eigen oefening, studie of gebruik op zijn woon- of vestigingsadres gebruikt of doet gebruiken.
3.3 Indien de programmatuur is voorzien van beschermde technische maatregelen kan de programmatuur slechts op een door Varenkamp & Jansen Automatisering vastgesteld aantal computers ge´nstalleerd en gede´nstalleerd worden.
3.4 Gebruiker is niet gerechtigd wijzigingen of aanpassingen in de programmatuur aan te brengen of eventuele technische maatregelen ter bescherming van de programmatuur te verwijderen.

 

Artikel 4 - Duur
Deze leveringsvoorwaarden gelden voor onbepaalde tijd, ingaande op de datum van levering van de programmatuur, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 5 - Levering en installatie
5.1 Levering van de programmatuur met inbegrip van documentatie en dragers zal geschieden na ontvangst van de betaling door gebruiker van de in artikel 9 bedoelde rekening.
5.2 Installatie van de programmatuur geschiedt door gebruiker.

 

Artikel 6 - Garantie
6.1 Varenkamp & Jansen Automatisering garandeert gedurende een periode van 3 maanden, gerekend vanaf de datum van aflevering van de programmatuur:
a. dat de programmatuur de in de documentatie genoemde eigenschappen bevat;
b. dat de programmatuur functioneert op de in de documentatie aangeduide apparatuur;
c. dat de dragers waarop de programmatuur geleverd is, vrij zijn van fouten en gebreken, mits deze op de voorgeschreven wijze worden gebruikt;
d. wanneer de geleverde software bij gebruik op de voorgeschreven wijze fouten en gebreken vertoont, heeft de gebruiker naar keuze van Varenkamp & Jansen Automatisering het recht:
- op het ter beschikking verkrijgen van een ander exemplaar van de software, of
- op restitutie van de betaalde koopprijs,
- vergoeding ter compensatie van de minderwaarde.
6.2 De garantie vervalt indien de gebruiker wijzigingen in de programmatuur aanbrengt en/of de installatie van de programmatuur niet op de in de documentatie beschreven wijze uitvoert en/of de in de documentatie beschreven bediening van de programmatuur niet op de juiste wijze uitvoert.

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid
Varenkamp & Jansen Automatisering of haar leidinggevende ondergeschikten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebrek en/of toepassing van de programmatuur, tenzij het betreft schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Varenkamp & Jansen Automatisering.

 

Artikel 8 - Prijzen
8.1 Alle prijzen zijn exclusief het ten tijde van het verzenden van de rekening geldende percentage BTW, alsmede eventuele andere van overheidswege op te leggen heffingen.
8.2 Alle prijzen van programmatuur zijn exclusief administratie- en verzendkosten.
8.3 Alle prijzen en tarieven zullen steeds zijn vastgelegd in Nederlandse valuta.

 


Software pakketten
VJA Kassa VJA Kassa 2.0 backoffice
VJA POS VJA POS 2.0 frontoffice
VJA Kiosk VJA Kiosk 2.0 zelfbediening
VJA Mobile VJA Mobile 2.0 handheld
Modules
Artikelen & reclamefolders
Magazijnen & leveranciers
Kleuren & matenbalken
Omzetten duidelijk in beeld
Voorraad onder controle
Klanten loyaliteit & verkoop
Relaties & documenten
Internet en webshop
Kassa en filiaal beheer
Rapportage en etiketten
Museumkaart & reserveren
Overige
Prijslijst software & modules
Leverancier conversies
Koppelingen externe software
Voorwaarden & contracten
Brochures